กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 124 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

เพื่อดำเนินการจ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์ฝึกอบรม อปพร.ชัยนาท - ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 519681 ครั้ง