กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนจัดสรร เลขที่ส่งออก 128 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยุว อปพร.ให้สำนักงานปภ.จังหวัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการ ยุว อปพร.ให้ศูนย์ ปภ.เขต สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน ปภ.จังหวัดสกลนคร สำนักงาน ปภ.จังหวัดน่าน ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร และศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 519682 ครั้ง