กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 127 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าขนย้ายเหมาจ่ายให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงาน ปภ.จังหวัดพังงา

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 519697 ครั้ง