กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว90ลว.28 มิ.ย.2565,ว91ลว 29 มิ.ย.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค0405.4/ว708 ลว 29 มิ.ย.2565 ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจ

หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว90 ลว 28 มิ.ย.2565,ว91 ลว 29 มิ.ย.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค0405.4/ว708 ลว 29 มิ.ย.2565 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 67277 ครั้ง