กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 155 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีอุทภัย ประจำปี พ.ศ.2565 ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัด 70 จังหวัด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 549873 ครั้ง