กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่กค 0405.7/ว74,ว75.ว76 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้ง.ว77 ลว 6 มิ.ย.2565 ,ว80,ว81,ว82 ลว10 มิ.ย 2565,ว83ลว13มิ.ย2565,ว85 ลว14มิ.ย2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และห

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว74,ว75,ว76 ลว 6มิ.ย2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว77ลว 6มิ.ย2565 ว80,ว81,ว82ลว10มิ.ย2565,ว83ลว13 มิ.ย2565,ว85ลว14มิ.ย 2565เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค0405.2/ว807ลว 18 ก.ค.2565 เรื่องการกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 67279 ครั้ง