กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 157 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ประจำจังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม)

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 549865 ครั้ง