กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 158 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565 (กรส.65) ให้ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1322894 ครั้ง