กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว106ลว.26ก.ค.2565เรื่องเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว121ลว.10ส.ค.2565,ว123ลว.15ส.ค.2565,ว124ลว.16ส.ค.2565,ว126ลว16ส.ค.2565,ว131ลว23ส.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค 0405.7/ว106 ลว.26 ก.ค.2565 เรื่องเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว121ลว.10 ส.ค.2565,123 ลว.15 ส.ค.2565,ว124ลว.16 ส.ค.2565,ว126ลว.16 ส.ค.2565,ว131 ลว.23 ส.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 78925 ครั้ง