กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 186 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน - ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 - สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา งบลงทุน - ครุภัณฑ์ ลิฟต์สำหรับขนย้ายผู้ประสบภัยติดตั้งท้ายรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย - ศูนย์ ปภ.เขต 2 และศูนย์ ปภ.เขต 4-18

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 624547 ครั้ง