กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนเงินจัดสรร ค.189

โอนเงินจัดสรร งบดำเนินงาน ให้ศูนย์ ปภ.เขต 8 ศูนย์ฯ เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน เครื่องจักรกลในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจ ปภ.

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 624536 ครั้ง