กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 188 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าขนย้ายเหมาจ่าย ให้แก่ ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน ปภ.จังหวัดปทุมธานี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 624541 ครั้ง