กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 191 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

โอนเงินจัดสรรโครงการก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงอเนกประสงค์สำนักงาน ปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 624543 ครั้ง