กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว133,ว134 ลว. 25 สิงหาคม 2565,ว139ลว 6ก.ย.2565และว140 ลว.7 ก.ย.2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว133 ,ว134 ลว.25 ส.ค.2565,ว139 ลว 6 ก.ย.2565 และว140 ลว.7 ก.ย.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งาน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 78923 ครั้ง