กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 หน่วยเบิกจ่าย 1500600006 ส่วนกลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และรายละเอียดประกอบการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819478 ครั้ง