กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 146 ลว 20 ก.ย 2565,ว.147 ลว.21 ก.ย.2565และว161 ลว.3 ต.ค.2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค.0405.7/ว146 ลว 20 ก.ย.2565,ว147 ลว.21 ก.ย.2565 และว.161 ลว.3 ต.ค.2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ั

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 78916 ครั้ง