กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 119 ลว9ส.ค.65,ว120 ลว 10 ส.ค.2565,ว125 ลว 16 ส.ค.2665,ว130 ลว22 ส.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและว.163ลว.6 ต.ค2565,ว165ลว6 ต.ค 2565,ว173ลว12 ต.ค25

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว119 ลว.9 สค2565,ว120ลว.10ส.ค.2565,ว125ลว.16ส.ค.2565,ว130ลว.22 สค.2565เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว163ลว.6ตค.2565,ว165ลว 6 ตค.2565,ว173ลว12ตค.2565เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้ง,ว178ลว21ต.ค2565,ว182ลว.28 ตค.2565,ว189ลว4 พ.ย2565แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.4/ว1412 ลว.9 พ.ย.2565 เรื่องการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณ๊หน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 78915 ครั้ง