กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนการเงิน

ปี พ.ศ.2566

การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565

การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 282694 ครั้ง