กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

สำเนาหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 129 ลว 17 ก.ค.2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งาน

สำเนาหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0405.7/ว 129 ลว 17 ก.ค.2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 275403 ครั้ง