กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2567

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 6 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

เพื่อเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819479 ครั้ง