กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2567

โอนเงินจัดสรร เลขที่ส่งออก 7ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตถทางถนนในระบบการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ศูนย์ ปภ.เขต 1-18

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819497 ครั้ง