กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

แก้ไขการแจ้งรายชื่ิอผู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่ิอผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน รวม 7 ฉบับ

แก้ไขการแจ้งรายชื่ิอผู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่ิอผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน รวม 7 ฉบับ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 275412 ครั้ง