กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปีพ.ศ.2556

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุจากงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือเวียนกองคลัง กรม ปภ.

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819500 ครั้ง