กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว39,ว 40 ลว 24 มี.ค.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 42 ลว 25 มี.ค.2565 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว47 ลว 30 มี.ค.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ,ว 48 ลว 31 มี.ค.2565,ว 53 ลว 12 เม.ย.2565 การเพิกถอนราชื่อผู้ทิ้งงาน และ ว 54 ลว 12 เม.ย.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว35 ลว.21 มี.ค.2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน , ว 36 ลว 21 มี.ค.2565,ว37 ลว24 มี.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และ ว 41 ลว.25 มี.ค.2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว16 ลว.1 ก.พ.2565,ว24-ว25 ลว.25 ก.พ.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และว.32 ลว.14 มี.ค.2565 เรื่องเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือกรมบัญชีกลางที่กค(กวจ)0405.2/ว115 เรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
สำเนาหนังสือกรมบัญชกลางด่วนที่สุดที่ กค.(กวจ)0405.2/ว114 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
ฝ่ายการเงิน
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565)
โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง ระบบ (Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของรัฐ รุ่นที่ 9
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำปี พ.ศ.2565
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำปี 2565
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. แจ้งยกเลิกการออก "ใบแจ้งเข้าบัญชี" และงดจัดส่งทางไปรษณีย์ 2. ขอประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตโดยการใช้เช็คธนาคารกรุงไทย
ส่วนบัญชี
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง
โอนเงินจัดสรร ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย - สพบ. - ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าขนย้ายเหมาจ่ายให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงาน ปภ.จังหวัดพังงา
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยุว อปพร.ให้สำนักงานปภ.จังหวัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการ ยุว อปพร.ให้ศูนย์ ปภ.เขต สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน ปภ.จังหวัดสกลนคร สำนักงาน ปภ.จังหวัดน่าน ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร และศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 - สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด
เพื่อดำเนินการจ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของศูนย์ฝึกอบรม อปพร.ชัยนาท - ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
การรายงานข้อมูลขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งให้กองคลังทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 226257 ครั้ง