กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค 0405.7/ว106 ลว.26 ก.ค.2565 เรื่องเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว121ลว.10 ส.ค.2565,123 ลว.15 ส.ค.2565,ว124ลว.16 ส.ค.2565,ว126ลว.16 ส.ค.2565,ว131 ลว.23 ส.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำเนาหนังสือกระมรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว92 ลว.29มิ.ย2565,ว94ลว.30มิ.ย.2565,ว95ลว6 ก.ค.2565และว105 ลว26 ก.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว74,ว75,ว76 ลว 6มิ.ย2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว77ลว 6มิ.ย2565 ว80,ว81,ว82ลว10มิ.ย2565,ว83ลว13 มิ.ย2565,ว85ลว14มิ.ย 2565เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค0405.2/ว807ลว 18 ก.ค.2565 เรื่องการกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว90 ลว 28 มิ.ย.2565,ว91 ลว 29 มิ.ย.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค0405.4/ว708 ลว 29 มิ.ย.2565 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว57 ลว 25 เม.ย.2565และ ว59 ลว 27 เม.ย.2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กรท) 0433.3/ว 470 ลว 19 พฤษภาคม 2565 เรื่องแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง
ฝ่ายการเงิน
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
หนังสือขอให้ธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565)
โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง ระบบ (Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของรัฐ รุ่นที่ 9
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำปี พ.ศ.2565
ส่วนบัญชี
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล
โอนเงินจัดสรรโครงการก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงอเนกประสงค์สำนักงาน ปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าขนย้ายเหมาจ่าย ให้แก่ ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน ปภ.จังหวัดปทุมธานี
โอนจัดสรร งบลงทุน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น
โอนเงินจัดสรร งบดำเนินงาน ให้ศูนย์ ปภ.เขต 8 ศูนย์ฯ เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน เครื่องจักรกลในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจ ปภ.
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงาน ปภ.จังหวัดนนทบุรี
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
การรายงานข้อมูลขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งให้กองคลังทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 240739 ครั้ง