กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 51 ลว 8 มี.ค 2566 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน, ว 53 ลว 8 มี.ค 2566,ว 58,ว 59 ลว 20 มี.ค 2566 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ,ว 60 ลว 21 มี.ค 2566 เรื่องแก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 62,ว 63 ลว 22 มี.ค 2566 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 64 ลว 27 มี.ค 2566,ว 66,ว 67 ลว 29 มี.ค 2566, เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 73 ลว 4 เม.ย 2566 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำเนาหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.5/ ว189 ลว 29 มีนาคม 2566 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม
สำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.3/ว 2300 ลว.23 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 12)
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 46,ว 47 ลว. 28 ก.พ.2566 และ ว 48 ลว. 3 มี.ค.2566 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 39 ลว 15 ก.พ.2566 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 42,ว 43,ว 44 ลว 20 ก.พ.2566 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 45 ลว 21 ก.พ.2566 เรื่องการเพิกถอนราชื่อผู้ทิ้งงานและหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ ว 135 ลว 3 มี.ค.2566 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124 ลว 1 มี.ค.2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ,ว 125 ลว 1 มี.ค.2566 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 128 ลว 1 มี.ค.2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5)
ฝ่ายการเงิน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
หนังสือขอให้ธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ส่วนบัญชี
และรายละเอียดประกอบการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
ให้หน่วยเบิกจ่ายนำข้อมูลในตารางรายละเอียดฯ บันทึก บช.01 (JV) ระบุวันที่ 30.09.2565 ภายในวันที่ 10 ต.ค. 65 (ดูยอดเงินช่องสีชมพู **ปป.รายได้รอการรับรู้ประจำปี 2565** ไม่ต้องติดเครื่องหมายลบ)
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดทำและส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล
เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหรือกิ่งอำเภอ และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัด 23 จังหวัด
เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.) ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด พิจิตร ระนอง สุโขทัย เพชรบุรี มหาสารคาม ฉะเชิงเทรา นนทบุรี
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
การรายงานข้อมูลขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งให้กองคลังทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 270686 ครั้ง