กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 35ลว.29 ม.ค.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.4/ว95 ลว.18 ก.พ.64 การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP แบบออนไลน์
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0731.2/ว.44 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยฯ
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0731.2/ว.41ลว.19 ม.ค.2564หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 32ลว.25 ม.ค. และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0405.7/ว 33ลว.25 ม.ค.2564 และหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว.34 ลว.28ม.ค.2564ลว 21 ธ.ค.2563
สำเนาหนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค.0405.7/ว23 สำเนหนังสือกระทรวงการคลัง กค0405.7/ว.26 และหนังสือกระทรวงการคลัง กค 0405.7/ว.27
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 190 และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0405.7/ว 191 ลว 21 ธ.ค.2563
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย และหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ายการเงิน
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พศ.2564
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 486 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ขอให้ธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
ฝ่ายบัญชี
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ศูนย์ปภ.เขต 7 สกลนคร
โอนเงินจัดสรร เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์เขต 5,6,9,12,13,14,15,16,18
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค และโครงการก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ศูนย์ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ - ศูนย์ปภ.เขต 10 ลำปาง - ศูนย์ปภ.เขต 14 อุดรธานี
ค่าขนย้ายเหมาจ่าย จังหวัดพัทลุง
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค และโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ศูนย์ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี - ศูนย์ปภ.เขต 10 ลำปาง - สำนักงาน ปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค และโครงการก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ศูนย์ปภ.เขต 15 เชียงราย - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาท่าชนะ
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 178204 ครั้ง