กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
สำเนาหนังสือ สำนักงบประมาณที่นร0731.2/ว.145 ลว.30 ก.ย.2564 เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร0731.2/ว 147 ลว.30 ก.ย.2564 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย
สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)0405.2/ว989 ลว.29 ก.ย.2564 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ
สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวพ)0405.2/ว965 ลว.22 ก.ย.2564 เรื่องการกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว973 ลว.23 ก.ย.2564 เรื่องแนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค.0433.5/ว940 ลว.20 ก.ย.2564 เรื่องกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.2/ว134 ลว.3 ก.ย.2564 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักตัวในสถานที่กักกัน สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0408.4/ว.138 ลว 13 ก.ย.2564เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค.0405.7/ว 120 ลว.16 ส.ค.2564,ที่กค.0405.7/ว128 ลว.26 ส.ค.2564 และ กค 0405.7/ว129 ลว.26 ส.ค.2564 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้ง
ฝ่ายการเงิน
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอให้ธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี
ส่วนบัญชี
ให้หน่วยเบิกจ่ายนำข้อมูลในตารางรายละเอียดฯ บันทึก บช.01 (JV) ระบุวันที่ 30.09.2564 ภายในวันที่ 8 ต.ค. 64 (ดูยอดเงินช่องสีชมพู **ปป.รายได้รอการรับรู้ประจำปี 2564** ไม่ต้องติดเครื่องหมายลบ )
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดทำและส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
โอนเงินจัดสรร ไตรมาสที่ 1เลขที่ส่งออก 2 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 - ศูนย์ ปภ.เขต 1 -18 ,กองโรงงาน ,สพบ. - สำนักงานปภ.จังหวัด 76 จังหวัด - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา
โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต 1- 18 และกองโรงงานเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
แบบสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
การรายงานข้อมูลขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งให้กองคลังทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 203676 ครั้ง