กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย และหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ขอสงสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณเรื่อง อัตราค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ จำนวน ๒ ฉบับ และคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563)
บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563)
ฝ่ายการเงิน
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พศ.2564
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 486 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ขอให้ธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฝ่ายบัญชี
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น - สำนักงาน ปภ. จังหวัดชัยนาท
โอนจัดสรร งบลงทุน ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน - สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด - ศูนย์ ปภ.เขต 1-18
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน สำนักงาน ปภ.จังหวัด 10 จังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ มท0604/300 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564
ค่าขนย้าย -จังหวัดตราด -จังหวัดสุรินทร์ -จังหวัดอุบลราชธานี -จังหวัดแม่ฮ่องสอน -จังหวัดนครสวรรค์
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 173547 ครั้ง