กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กรท) 0433.3/ว 1554 ลว. 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 190 ลว.7 พ.ย.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 192 ลว.14 พ.ย.2565 เรื่องเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 198 ลว 24 พ.ย 2565,ว 199 ลว.25 พ.ย 2565 และ ว 201 ลว.29 พ.ย.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว1459 ลว.24 พ.ย.2565 เรื่องมาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 และว 1489 ลว.30 พ.ย.2565 เรื่องสถานะของบริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว119 ลว.9 สค2565,ว120ลว.10ส.ค.2565,ว125ลว.16ส.ค.2565,ว130ลว.22 สค.2565เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว163ลว.6ตค.2565,ว165ลว 6 ตค.2565,ว173ลว12ตค.2565เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้ง,ว178ลว21ต.ค2565,ว182ลว.28 ตค.2565,ว189ลว4 พ.ย2565แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.4/ว1412 ลว.9 พ.ย.2565 เรื่องการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณ๊หน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค.0405.7/ว146 ลว 20 ก.ย.2565,ว147 ลว.21 ก.ย.2565 และว.161 ลว.3 ต.ค.2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ั
ฝ่ายการเงิน
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
หนังสือขอให้ธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565)
โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง ระบบ (Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของรัฐ รุ่นที่ 9
ส่วนบัญชี
และรายละเอียดประกอบการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
ให้หน่วยเบิกจ่ายนำข้อมูลในตารางรายละเอียดฯ บันทึก บช.01 (JV) ระบุวันที่ 30.09.2565 ภายในวันที่ 10 ต.ค. 65 (ดูยอดเงินช่องสีชมพู **ปป.รายได้รอการรับรู้ประจำปี 2565** ไม่ต้องติดเครื่องหมายลบ)
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดทำและส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
การรายงานข้อมูลขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งให้กองคลังทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 255346 ครั้ง