กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว129 ลว.31 ส.ค.2564 เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 131 ลว.31 ส.ค.2564 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว845 ลว.31 ส.ค.2564 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0402.5/ว 131 ลว.30 ส.ค.2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 125 ลว.19 ส.ค.2564 และที่กค.0405.7/ว.126 ลว. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และที่ กค.0405.7/ว.127ลว.25 ส.ค.2564 เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่กค0405.4/ว778 ลว.19 สิงหาคม 2564เรื่องอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่กค.0402.2/ว122 ลว.17 ส.ค.2564 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแกไขปัญหาเศษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ฝ่ายการเงิน
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอให้ธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี
การ Update Software เครื่อง EDC
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอส่งสำเนาหนังสือเวียนผ่านทางเว็บไซต์
ส่วนบัญชี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
รับบริจาคสินทรัพย์ฯจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (387 เครื่อง)
โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองและทางระบายน้ำ ของศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจของสำนักงาน ปภ.จังหวัดอุดรธานี
โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แจ้ง ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 , ผอ. กองโรงงงานเครื่องจักรกล และสำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าขนย้าย ของศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 197430 ครั้ง