กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำหนังหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค(กวจ)0405.2/ว164ลว.25มีนาคม 2564เรื่องมาตรการการคลังด้านการฝใช้จ่ายภาครัฐและด่วนที่สุดที่กค(กวจ)0405.4/ว165ลว.25 มีนาคม2564 เรื่องซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน)เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว47ลว23ก.พ.2564แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานสำนักงบประมาณที่นร0731.2/ว61ลว25ก.พ.2564ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียบบัญชีนวัตกรรมไทย กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค(กวจ)0405.4/ว122ลว9มี.ค2564แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯกรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย
ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว89 ลว.18 ก.พ.2564 แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 สำเนาหนังสืองบประมาณที่นร0731.2/ว54 ลว.19 ก.พ.2564 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 35ลว.29 ม.ค.64 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0433.4/ว95 ลว.18 ก.พ.64 การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP แบบออนไลน์
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0731.2/ว.44 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยฯ
ฝ่ายการเงิน
การขอเเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2564
การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำเดือนเมษายน 2564
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ส่วนบัญชี
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน -ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 และ สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด -เพื่อเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พ.ศ.2564-2570 และ(ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2564-2570
เครื่องติดตามรถยนต์ (GPS) ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 -18
โอนจัดสรร ค่าขนย้าย สำนักงาน ปภ.จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา
แนวทางากรเบิกค่ายาหรือสารอาหารเพื่อนำไปใช้นอกสถานพยาบาล
โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง
โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น -การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 , สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จว.
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 185679 ครั้ง