กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2563)
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายยน 2563)
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมมีนาคม 2563)
ฝ่ายการเงิน
ขอให้ธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 30 กันยายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนลูกจ้างประจำ
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนข้าราชการ
ฝ่ายบัญชี
สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบลงทุน - ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท - สำนักงาน ปภ. จังหวัดระนอง
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
งบดำเนินงาน -สนง.ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด -สำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา -ศูนย์ปภ.เขต 1-18
เพื่อดำเนินโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสงขลา ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค - สำนักงาน ปภ. จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 163251 ครั้ง