กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
ขอส่งสำเนาเอกสารหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค0405.4/ว381 ลว.23 มิถุนายน 2564 เรื่องซ้อมความเข้า่ใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เรื่อง การใช้ลายสือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีในการดำเนินงานโครงการร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
ฝ่ายการเงิน
ขอส่งสำเนาหนังสือเวียนผ่านทางเว็บไซต์
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การขอเเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2564
การตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายและรายการขอเบิกในระบบ GFMIS เพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563
ส่วนบัญชี
โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน ค่าขนย้ายเหมาจ่าย -สำนักงาน ปภ.จังหวัดฉะเชิงเทรา, จว.ภูเก็ต และศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการระบุค่าใช้จ่ายกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
โอนเงินจัดสรร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564) - ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 - สพบ. - กองโรงงานเครื่องจักรกล - สำนักงาน ปภ. จังหวัด 76 จังหวัด - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 189556 ครั้ง