กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
หนังสือสำนักงบประมาณที่ นร0731.2/ว7 ลว.29 ตุลาคม 2564 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย และหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0731.2/ว 9 ลว.29 ตุลาคม 2564 เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค(กวจ)0405.2/ว1052 ลว.19 ตุลาคม 2564 เรื่องการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว.143 ลว.22 ก.ย.2564 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว.144 ลว.29 ก.ย.2564 เรื่องแก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว146 ลว.30 ก.ย.2564 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้ง และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว150 ลว.30 ก.ย.2564 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำเนาหนังสือ สำนักงบประมาณที่นร0731.2/ว.145 ลว.30 ก.ย.2564 เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร0731.2/ว 147 ลว.30 ก.ย.2564 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย
สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค(กวจ)0405.2/ว989 ลว.29 ก.ย.2564 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ
สำเนาหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวพ)0405.2/ว965 ลว.22 ก.ย.2564 เรื่องการกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว973 ลว.23 ก.ย.2564 เรื่องแนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109
ฝ่ายการเงิน
1. แจ้งยกเลิกการออก "ใบแจ้งเข้าบัญชี" และงดจัดส่งทางไปรษณีย์ 2. ขอประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตโดยการใช้เช็คธนาคารกรุงไทย
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการและค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ซ้อมความเข้าใจในการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนบัญชี
1. โทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung รุ่น Galaxy S20FE (128GB) จำนวน 86 เครื่อง 2. โทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung รุ่น Galaxy A12 (128GB) จำนวน 45 เครื่อง 3. โทรศัพท์ยี่ห้อ Apple รุ่น iPhone 12 Pro Max (128GB) จำนวน 3 เครื่อง
ให้หน่วยเบิกจ่ายนำข้อมูลในตารางรายละเอียดฯ บันทึก บช.01 (JV) ระบุวันที่ 30.09.2564 ภายในวันที่ 8 ต.ค. 64 (ดูยอดเงินช่องสีชมพู **ปป.รายได้รอการรับรู้ประจำปี 2564** ไม่ต้องติดเครื่องหมายลบ )
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดทำและส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าขนย้าย - ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี - สำนักงาน ปภ.จังหวัดลพบุรี - สำนักงาน ปภ.จังหวัดเลย - สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระแก้ว
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
การรายงานข้อมูลขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งให้กองคลังทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 209246 ครั้ง