กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว74,ว75,ว76 ลว 6มิ.ย2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว77ลว 6มิ.ย2565 ว80,ว81,ว82ลว10มิ.ย2565,ว83ลว13 มิ.ย2565,ว85ลว14มิ.ย 2565เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค0405.2/ว807ลว 18 ก.ค.2565 เรื่องการกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว90 ลว 28 มิ.ย.2565,ว91 ลว 29 มิ.ย.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค0405.4/ว708 ลว 29 มิ.ย.2565 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว57 ลว 25 เม.ย.2565และ ว59 ลว 27 เม.ย.2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กรท) 0433.3/ว 470 ลว 19 พฤษภาคม 2565 เรื่องแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว39,ว 40 ลว 24 มี.ค.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 42 ลว 25 มี.ค.2565 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว47 ลว 30 มี.ค.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ,ว 48 ลว 31 มี.ค.2565,ว 53 ลว 12 เม.ย.2565 การเพิกถอนราชื่อผู้ทิ้งงาน และ ว 54 ลว 12 เม.ย.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว35 ลว.21 มี.ค.2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน , ว 36 ลว 21 มี.ค.2565,ว37 ลว24 มี.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และ ว 41 ลว.25 มี.ค.2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ฝ่ายการเงิน
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565)
โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง ระบบ (Digital Pension) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของรัฐ รุ่นที่ 9
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำปี พ.ศ.2565
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำปี 2565
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. แจ้งยกเลิกการออก "ใบแจ้งเข้าบัญชี" และงดจัดส่งทางไปรษณีย์ 2. ขอประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตโดยการใช้เช็คธนาคารกรุงไทย
ส่วนบัญชี
โอนเงินจัดรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างสถานีแข่งขันและตกแต่งสถานที่โครงการประกวด อปท.ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับประเทศ ให้ศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565 (กรส.65) ให้ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ประจำจังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม)
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่
การรายงานข้อมูลขยะมูลฝอย ตามแบบฟอร์มที่ 2 ส่งให้กองคลังทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน
หนังสือราชการ / ข้อสังการ
กองคลัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.0-2637-3231-66 โทรสาร.0-2637-3237.0-2637-3247 กลุ่มงานการพัสดุและจัดซื้อ โทร.0-2637-3253 ฝ่ายการเงิน โทร.0-2637-3235 ฝ่ายบัญชี โทร.0-2-637-3244 ฝ่ายยานพาหนะและสถานที่ โทร.0-2637-3266 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-2637-3232
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 233635 ครั้ง