กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

.วิสัยทัศน์(Vision)

 
" กองคลังเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ"
    


 

อำนาจหน้าที่


1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม


2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะอย่างต่อเนื่อง

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2178 ครั้ง