กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ความเป็นมา

  จากนโยบายของรัฐบาลที่วางแนวทางในการปฎิรูประบบราชการ  โดยดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของส่วน
ราชการต่างๆ ให้เป็นระบบ   ซึ่งมีการก่อตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่   เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการปฎิบัติภารกิจที่เคยซ้ำซ้อนอยู่ในหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นระบบเปรียบเสมือนเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก  ทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานใหม่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ คือ   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย  โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน   เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผลเพื่อให้หลักประกันในด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยบุคลากรที่ถ่ายโอนมาจาก ๕ หน่วยงาน คือ


 

• กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
• กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
• สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
• กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์
• กรมการพัฒนาชุมชน (งานบริการด้านช่างพื้นฐาน)
                          เมื่อมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้มีความปลอดภัย และไม่ได้รับความสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินที่สืบเนื่องจากสาธารณภัย เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมอำนาจหน้าที่ บทบาทภารกิจ โครงสร้างการบังคับบัญชาของส่วนราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
สถานที่ตั้ง

กองคลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. 10300

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 4053 ครั้ง