กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนการพัสดุและจัดซื้อ

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

1 2 3
29/7/2558
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต (Video Streaming) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Eietronic Bidding : e-bidding)
29/7/2558
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต (Video Streaming) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Eietronic Bidding : e-bidding)
1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 275401 ครั้ง