กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

1 2 3 4 5 ..
24/11/2565
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว119 ลว.9 สค2565,ว120ลว.10ส.ค.2565,ว125ลว.16ส.ค.2565,ว130ลว.22 สค.2565เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว163ลว.6ตค.2565,ว165ลว 6 ตค.2565,ว173ลว12ตค.2565เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้ง,ว178ลว21ต.ค2565,ว182ลว.28 ตค.2565,ว189ลว4 พ.ย2565แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.4/ว1412 ลว.9 พ.ย.2565 เรื่องการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณ๊หน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
9/11/2565
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค.0405.7/ว146 ลว 20 ก.ย.2565,ว147 ลว.21 ก.ย.2565 และว.161 ลว.3 ต.ค.2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ั
5/10/2565
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว133 ,ว134 ลว.25 ส.ค.2565,ว139 ลว 6 ก.ย.2565 และว140 ลว.7 ก.ย.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งาน
19/9/2565
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค 0405.7/ว106 ลว.26 ก.ค.2565 เรื่องเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว121ลว.10 ส.ค.2565,123 ลว.15 ส.ค.2565,ว124ลว.16 ส.ค.2565,ว126ลว.16 ส.ค.2565,ว131 ลว.23 ส.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 74493 ครั้ง