กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

1 2 3 4 5 ..
13/1/2564
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย และหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4/1/2564
ขอสงสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณเรื่อง อัตราค่างานต่อหน่วย บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
30/12/2563
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ จำนวน ๒ ฉบับ และคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
24/12/2563
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563)
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36057 ครั้ง