กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

1 2 3 4 5 ..
22/11/2566
แก้ไขการแจ้งรายชื่ิอผู้ทิ้งงาน แจ้งรายชื่ิอผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน รวม 7 ฉบับ
6/10/2566
แจ้งรายชื่ิอผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน รวม 8 ฉบับ
18/8/2566
สำเนาหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0405.7/ว 129 ลว 17 ก.ค.2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
18/7/2566
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 106 ลว.12 มิ.ย.2566 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน, ว 107 ลว.19 มิ.ย.2566,ว 111 ลว.28 มิ.ย.2566 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 114 ลว.30 มิ.ย.2566 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 397 ลว.11 ก.ค.2566 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 55 (1)
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 275405 ครั้ง