กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

1 2 3 4 5 ..
10/9/2564
สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว129 ลว.31 ส.ค.2564 เรื่องผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว 131 ลว.31 ส.ค.2564 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย
8/9/2564
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว845 ลว.31 ส.ค.2564 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
8/9/2564
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0402.5/ว 131 ลว.30 ส.ค.2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี
8/9/2564
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว 125 ลว.19 ส.ค.2564 และที่กค.0405.7/ว.126 ลว. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และที่ กค.0405.7/ว.127ลว.25 ส.ค.2564 เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46351 ครั้ง