กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

1 2 3 4 5 ..
5/1/2566
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.(กรท) 0433.3/ว 1554 ลว. 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
19/12/2565
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 190 ลว.7 พ.ย.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 192 ลว.14 พ.ย.2565 เรื่องเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 198 ลว 24 พ.ย 2565,ว 199 ลว.25 พ.ย 2565 และ ว 201 ลว.29 พ.ย.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
9/12/2565
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว1459 ลว.24 พ.ย.2565 เรื่องมาตราการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 และว 1489 ลว.30 พ.ย.2565 เรื่องสถานะของบริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
24/11/2565
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว119 ลว.9 สค2565,ว120ลว.10ส.ค.2565,ว125ลว.16ส.ค.2565,ว130ลว.22 สค.2565เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว163ลว.6ตค.2565,ว165ลว 6 ตค.2565,ว173ลว12ตค.2565เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้ง,ว178ลว21ต.ค2565,ว182ลว.28 ตค.2565,ว189ลว4 พ.ย2565แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.4/ว1412 ลว.9 พ.ย.2565 เรื่องการอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณ๊หน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 78929 ครั้ง