กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

1 2 3 4 5 ..
9/11/2565
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค.0405.7/ว146 ลว 20 ก.ย.2565,ว147 ลว.21 ก.ย.2565 และว.161 ลว.3 ต.ค.2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ั
5/10/2565
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว133 ,ว134 ลว.25 ส.ค.2565,ว139 ลว 6 ก.ย.2565 และว140 ลว.7 ก.ย.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งาน
19/9/2565
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค 0405.7/ว106 ลว.26 ก.ค.2565 เรื่องเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว121ลว.10 ส.ค.2565,123 ลว.15 ส.ค.2565,ว124ลว.16 ส.ค.2565,ว126ลว.16 ส.ค.2565,ว131 ลว.23 ส.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
31/8/2565
สำเนาหนังสือกระมรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว92 ลว.29มิ.ย2565,ว94ลว.30มิ.ย.2565,ว95ลว6 ก.ค.2565และว105 ลว26 ก.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 78933 ครั้ง