กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

.. 2 3 4 5 6 ..
3/8/2565
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค0405.7/ว74,ว75,ว76 ลว 6มิ.ย2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว77ลว 6มิ.ย2565 ว80,ว81,ว82ลว10มิ.ย2565,ว83ลว13 มิ.ย2565,ว85ลว14มิ.ย 2565เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานและหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค0405.2/ว807ลว 18 ก.ค.2565 เรื่องการกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม)
22/7/2565
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่กค0405.7/ว90 ลว 28 มิ.ย.2565,ว91 ลว 29 มิ.ย.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค0405.4/ว708 ลว 29 มิ.ย.2565 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20/6/2565
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว57 ลว 25 เม.ย.2565และ ว59 ลว 27 เม.ย.2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2/6/2565
สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค(กรท) 0433.3/ว 470 ลว 19 พฤษภาคม 2565 เรื่องแนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง
.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 78914 ครั้ง