กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

หนังสือเวียน

.. 3 4 5 6 7 ..
19/5/2565
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว39,ว 40 ลว 24 มี.ค.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว 42 ลว 25 มี.ค.2565 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ว47 ลว 30 มี.ค.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ,ว 48 ลว 31 มี.ค.2565,ว 53 ลว 12 เม.ย.2565 การเพิกถอนราชื่อผู้ทิ้งงาน และ ว 54 ลว 12 เม.ย.2565 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
19/4/2565
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว35 ลว.21 มี.ค.2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน , ว 36 ลว 21 มี.ค.2565,ว37 ลว24 มี.ค.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และ ว 41 ลว.25 มี.ค.2565 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
28/3/2565
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.7/ว16 ลว.1 ก.พ.2565,ว24-ว25 ลว.25 ก.พ.2565 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน และว.32 ลว.14 มี.ค.2565 เรื่องเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
16/3/2565
หนังสือกรมบัญชีกลางที่กค(กวจ)0405.2/ว115 เรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 78922 ครั้ง