กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

บ.ร.ง.แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

1 2 3
27/7/2558
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส 3) จากงบประาณ ปี 2554
27/7/2558
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส 2)
27/7/2558
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส 2) จากงบประาณ ปี 2556
27/7/2558
แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาส 2) จากงบประาณ ปี 2554
1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 49539 ครั้ง