กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนการพัสดุและจัดซื้อ

บ.ร.ง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

1 2
20/10/2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4) (เพิ่มเติม)
23/7/2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 3) (เพิ่มเติม) จากเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2560
1/6/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/5/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหอเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 275410 ครั้ง