กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนงานการพัสดุและจัดซื้อ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

23/1/2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
23/3/2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23/4/2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19/6/2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 268916 ครั้ง