กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายการเงิน

ปี พ.ศ.2564

1 2
25/3/2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
24/3/2564
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563
15/3/2564
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำเดือนเมษายน 2564
21/1/2564
การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 78178 ครั้ง