กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนการเงิน

ปี พ.ศ.2566

1 2
18/9/2566
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7/9/2566
การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี
18/5/2566
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
17/3/2566
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 282693 ครั้ง