กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายการเงิน

ปี พ.ศ.2565

1 2
14/9/2565
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14/9/2565
การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี
9/9/2565
หนังสือขอให้ธนาคารยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
17/3/2565
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565)
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 109647 ครั้ง