กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2563

1 2 3 4 5 ..
21/9/2563
สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
25/9/2563
งบลงทุน - ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท - สำนักงาน ปภ. จังหวัดระนอง
23/9/2563
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
21/9/2563
งบดำเนินงาน -สนง.ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด -สำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา -ศูนย์ปภ.เขต 1-18
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 357562 ครั้ง