กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

1 2 3 4 5 ..
19/7/2564
โอนจัดสรร งบรายจ่ายอื่น สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด
19/7/2564
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด
19/7/2564
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน ค่าขนย้ายเหมาจ่าย -สำนักงาน ปภ.จังหวัดฉะเชิงเทรา, จว.ภูเก็ต และศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร
8/7/2564
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 421037 ครั้ง