กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ.2566

1 2 3 4 5 ..
1/6/2566
เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหรือกิ่งอำเภอ และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัด 23 จังหวัด
25/5/2566
เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.) ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด พิจิตร ระนอง สุโขทัย เพชรบุรี มหาสารคาม ฉะเชิงเทรา นนทบุรี
23/5/2566
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ในไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ให้ สพบ.
19/5/2566
โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดที่มีอำเภอเสี่ยงสูงมากจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดระยอง
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1317662 ครั้ง