กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

1 2 3 4 5 ..
20/5/2565
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง
18/5/2565
โอนเงินจัดสรร ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย - สพบ. - ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
12/5/2565
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าขนย้ายเหมาจ่ายให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงาน ปภ.จังหวัดพังงา
11/5/2565
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยุว อปพร.ให้สำนักงานปภ.จังหวัด และค่าใช้จ่ายในการติดตามโครงการ ยุว อปพร.ให้ศูนย์ ปภ.เขต สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ปภ.จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน ปภ.จังหวัดสกลนคร สำนักงาน ปภ.จังหวัดน่าน ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร และศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 519656 ครั้ง