กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

20/10/2564
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค และโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร
18/10/2564
โอนเงินจัดสรร ไตรมาสที่ 1เลขที่ส่งออก 2 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 - ศูนย์ ปภ.เขต 1 -18 ,กองโรงงาน ,สพบ. - สำนักงานปภ.จังหวัด 76 จังหวัด - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา
8/10/2564
โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต 1- 18 และกองโรงงานเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
19/10/2564
การกำหนดรหัสที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงาน ปภ. 76 จังหวัด - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา - ศุูนย์ ปภ.เขต 1-18 กองโรงงาน, สพบ. - หน่วยงานภายใน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 454312 ครั้ง