กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

1 2 3 4 5 ..
9/4/2564
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ษ. 2564 - สำนักงาน ปภ.จังหวัดชัยภูมิ
9/4/2564
โครงการประกวด อปท. ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ศูนย์ ปภ. เขต 3 ,5, 9 ,11
9/4/2564
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรม อปพร. จังหวัดชัยนาท ไตรมาสที่ 3 - ศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท
9/4/2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 399462 ครั้ง