กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

1 2 3 4 5 ..
15/1/2564
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น - สำนักงาน ปภ. จังหวัดชัยนาท
14/1/2564
โอนจัดสรร งบลงทุน ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี
15/1/2564
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน - สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด - ศูนย์ ปภ.เขต 1-18
14/1/2564
โอนจัดสรร งบดำเนินงาน สำนักงาน ปภ.จังหวัด 10 จังหวัด
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 379082 ครั้ง