กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปีพ.ศ.2558

1 2 3 4 5 ..
20/10/2558
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย
20/10/2558
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามแผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย
12/10/2558
รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำของกระทรวงมหาดไทย โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2557
12/10/2558
รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำของกระทรวงมหาดไทย โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2557
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 440643 ครั้ง