กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2559

1 2 3 4 5 ..
3/10/2559
ขอให้หน่วยงานปรับปรุงวัสดุคงคลังตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
29/9/2559
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต
26/9/2559
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2/11/2559
โครงการขุดเจาะบ่ำน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แก้ไข ครั้งที่ 16,17 - จังหวัดสุรินทร์,จันทบุรี โครงการบูรณาการการขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 56 โครงการ
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819492 ครั้ง