กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2560

1 2 3 4 5 ..
7/6/2561
คุณสุลีรัตน์ (สตง.)ขอให้จัดส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบ
5/10/2560
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
18/10/2560
1. แนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2. แนวทางการปรับปรุงวัสดุคงคลัง 3. ข้อมูลวัสดุคงคลัง ณ 30 กย.60 4. รายการขอเบิกที่ยังไม่ได้ทำขอจ่าย ที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
25/9/2560
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน 33 หน่วยงาน
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1785948 ครั้ง