กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2560

1 2 3 4 5 ..
20/9/2560
-หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม และผู้อำนวยการกลุ่ม - จังหวัด 76 จังหวัด
13/9/2560
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน - ศูนย์ปภ.เขต 6 หน่วยงาน - จังหวัด 35 หน่วยงาน - สำนักงานปภ.จังหวัดสาขา 17 หน่วยงาน
13/9/2560
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัย โครงการสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2560 ศูนย์ปภ.เขต 1,2,16
13/9/2560
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ อปพร.และผู้นำชุมชน โครงการสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819494 ครั้ง