กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2560

.. 2 3 4 5 6 ..
6/9/2560
แบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับหน่วยเบิกจ่าย
6/9/2560
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำ อปพร. ประจำปี 2560 และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดี่เด่น ประจำปี 2560
5/9/2560
- แก้ไขโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - ขอนแก่น,ประจวบคีรีขันธ์,จันทบุรี
31/8/2560
โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติโดยการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน : การเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่นักเรียนในสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๑๙ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา เชียงราย สกลนคร พิจิตร เชียงใหม่ นครปฐม ร้อยเอ็ด ระยอง อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุดรธานี
.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 642549 ครั้ง