กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2560

.. 3 4 5 6 7 ..
31/8/2560
งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ศูนย์ปภ.เขต3,9,10,16,17
31/8/2560
และการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
30/8/2560
ถอนคืนค่าปรับ ครุภัณฑ์สำนักงาน
29/8/2560
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน
.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819484 ครั้ง