กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2560

.. 4 5 6 7 8 ..
23/8/2560
การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
16/8/2560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจของ ปภ. จำนวน 52 หนวยงาน
16/8/2560
ค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม จังหวัดชัยนาท จังหวัดระนอง
.. 4 5 6 7 8 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1324601 ครั้ง