กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2561

1 2 3 4 5 ..
12/10/2561
ทบทวนหนังสือเวียนและการจัดทำงบการเงินของปี 61 ที่หน่วยงานจะต้องรีบดำเนินการ
27/9/2561
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินตามภารกิจของหน่วยงาน -สำนักงานปภ.จังหวัด 6 หน่วยงาน -สำนักงานปภ.จังหวัดสาขา 9 หน่วยงาน
28/9/2561
กรอกแบบสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราช
25/9/2561
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร หากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน - ศูนย์ปภ.เขต 1-18 - สำนักงานปภ.จังหวัดสาขา
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1319536 ครั้ง