กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2561

1 2 3 4 5 ..
25/9/2561
โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง -สำนักงานปภ.จังหวัดสมุทรสงคราม -สำนักงานปภ.จังหวัดสงขลา -ศูนย์ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี
24/9/2561
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - ศูนย์ปภ.เขต,สพบ.กองโรงงงาน - สำนักงานปภ.จังหวัด - สำนักงานปภ.จังหวัดสาขา
19/9/2561
โครงการบริหารจัดการน้ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 454354 ครั้ง