กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2561

1 2 3 4 5 ..
19/9/2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมขอบคุณเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ให้ศูนย์ปภ.เขต 15 เชียงราย
17/9/2561
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดนิทรรศการการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสารเคมี และแสดงศักยภาพของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ให้ศูนย์ปภ.เขต 5 นครราชสีมา ให้สำนักงานปภ.จังหวัดนครราชสีมา
14/9/2561
โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ศูนย์ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี
14/9/2561
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 454360 ครั้ง