กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2561

.. 2 3 4 5 6 ..
26/9/2561
รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินและการปิดงวดบัญชี
10/9/2561
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย - ศูนย์ปภ.เขต 3,13,สพบ. - สำนัภงานปภ.จังหวัดมุกดาหาร
10/9/2561
การใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - จังหวัดทุกจังหวัด - ศูนย์ปภ.เขต ทุกเขต,สพบ.,กองโรงงาน
5/9/2561
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงาน
.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 454369 ครั้ง