กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2561

.. 3 4 5 6 7 ..
5/9/2561
- ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุกทัย ปี 2561 ให้ศูนย์ปภ.เขต 1, 5,8,9,12,14,16,สำนักงานปภ.จังหวัดสตูล - ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการดำเนินงานโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม โดยวิธีใช้โครงสร้าง ปี 2561 ให้ศูนย์ปภ.เขต 2,7,12,18
4/9/2561
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
28/8/2561
ค่าใช้จ่ายจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - สำนักงานปภ.จังหวัดกระบี่,ตรัง,พังงา,ภูเก็ต,ระนอง,สตูล
22/8/2561
โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ให้ศูนย์ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี
.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 454315 ครั้ง