กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2562

1 2 3 4 5 ..
25/10/2562
ระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS Web Online
25/10/2562
ปรับปรุงรายได้รอการรับรู้จากสินทรัพย์รับบริจาค ปี 2562
1/10/2562
งบดำเนินงาน - ศูนย์ ปภ.เขต 17 ศูนย์ - สำนักงาน ปภ.จังหวัด 8 จังหวัด
30/9/2562
โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1318348 ครั้ง